VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wordt laatste Congoboot binnenkort verschroot ?

 

 

22 januari 2013 : aanzet tot de ontknoping ? Spanning ten top


Dit was een hectische dag.
Misschien de meest hectische uit de geschiedenis van VVIA

Nadat wij op 21 januari en in de vroege morgen van 22 januari nog allerhande informatie binnenkregen van betrokkenen en informanten in Rostock, had onze Antwerpse afdeling in de loop van de dag verschillende positieve contacten met het Amt für Kultur und Denkmalpflege van Rostock - waar enkele ambtenaren zich inspannen om het wegslepen van het schip te voorkomen en om er voor te zorgen dat het erfgoedstatuut zo lang mogelijk behouden zou blijven.

Uit de verschillende uitgebreide telefoongesprekken en uitgewisselde e-mails bleek dat er tot op heden vanuit Vlaanderen nog geen enkele bevestiging van belangstelling bij hun dienst binnenliep, evenmin een bevestiging van één of andere organisatie die zich bereid zou verklaren om 'al het nodige' te doen om een erfgoedgerichte oplossing te bereiken. De Denkmalabteilung vernam wel allerhande geruchten via de pers, doch ontving daarvan geen enkele bevestiging. Tevens bleek naar hun zeggen dat er tot op heden geen uitwisseling van informatie en standpunten gebeurde tussen de dienst van Rostock en het Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Schwerin: er bestaat in Duitsland in de erfgoedwereld o.i. een opmerkelijk communicatieprobleem. Ook is er binnen de stad Rostock duidelijk een gebrek aan communicatie tussen de verschillende diensten.

Om het behoud van het erfgoedstatuut van de Georg Büchner / Charlesville te kunnen overwegen c.q. voorlopig te garanderen was het aangewezen dat minstens één organisatie zou verklaren zich op dit vlak te willen engageren, uiteraard zonder garantie op succes. Daaraan diende - en de ambtenaren in Rostock zijn zich bewust van de onmogelijk korte tijdspanne - geen uitgewerkt bedrijfsplan gehecht te worden.

Een dergelijke princiepsverklaring was dringend, gezien er op 23 januari binnen de stad Rostock op topniveau een bespreking zal plaatsvinden over de toekomst van het schip. Daar zullen ook de ambtenaren vanuit Schwerin aan deelnemen.

In overleg met mensen in Rostock en na intern overleg binnen onze vereniging werd per hoogdringendheid een brief in mekaar gebokst, die wij gisteren om 15u43 per e-mail en telefax gericht hebben aan het hoofd van het Amt für Kultur und Denkmalpflege van Rostock, de heer Thomas Werner (zie bijlage)

Daarmee is er alvast formeel een bewijs van belangstelling en engagement bij de Denkmaldienst van Rostock binnen

Wij hadden nadien ook nog contact met de diensten van de Vlaamse Overheid en het kabinet van Minister Bourgeois, van waaruit men de evolutie rond de Charlesville op de voet volgt, en de gesprekken met de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verder zet.

Vanuit de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie willen wij ons terdege engageren in deze zaak, en ook al onze kennis, ervaring en contacten ter beschikking stellen - in samenwerking met andere organisaties (w.o. Watererfgoed Vlaanderen vzw), diensten en instellingen.

Wij hopen dat onze démarche een voorlopig uitstel van executie inluidt, en dat daardoor de tijd geboden wordt om met alle betrokkenen samen de verschillende mogelijkheden en moeilijkheden tegen mekaar af te wegen, en na te gaan op welke wijze de Charlesville voor de toekomst behouden kan worden.

CHRONOLOGIE VAN EEN DAG

 • 22/01/2013: Wij hadden deze morgen (09.43) contact met de Hansestadt Rostock.
  Wanneer iemand aan de Stadtkonservator formeel de WENS / WUNSCH uitdrukt om het schip te laten beschermen - dat volstaat zulks, en dan kan de bescherming niet worden opgeheven. Dat er geen businessplan is op zo'n korte termijn is geen probleem. Maar tot nu toe ontbreekt een formeel bewijs dat er een intentie is om het schip te beschermen.
  Die intentieverklaring tot bescherming moet gericht worden aan de Amtsleider van de dienst, de heer Werner
  Adres: Thomas Werner, Amtsleiter Amt für Kultur und Denkmalpflege, Warnowufer 65, D-18057 Rostock
   
 • 10:16 : van onze informanten in Rostock: Der Denkmalpfleger Peter Writschan (Denkmalpflegeamt Rostock) ist laut Amtsgerichtseintrag vom Juni 2011 stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Traditionsschiff Rostock e.V.. Der Verein und damit auch er hat jetzt die Georg Büchner zu einem hohen Erlös für den Verein nach Litauen oder Lettland verkauft. (15:13: Hier een uittreksel uit het verenigingsregister bij de rechtbank in Rostock)
  Met andere woorden: de man van monumentenzorg is vice-voorzitter van de vereniging die het schip uitbaatte en het nu ook verkocht aan een sloper.
 • 13:30: wij houden contact met Rostock en gaan na welke stappen er moeten/kunnen gezet worden
 • 18:00: In Rostock zijn de burelen nu dicht. VVIA heeft de nodige stappen gezet. Heel de dag getelefoneerd en gemaild met Rostock. Het was hectisch. De teerlingen zijn geworpen. Morgen valt het verdict... Duimen nu...
 • 21:40: Bericht uit Rostock - blijkbaar een eerste veldslag in gemeente gewonnen... Meer nieuws van zodra we alle documenten binnen hebben (zie hieronder)

geplaatst: 23.01.2013, 10:45

Rostock, 22/1/2013 - Verslag van de "Hauptausschutz"
(voorlopig verslag door iemand die de vergadering kon bijwonen)

Tijdens een spoedzitting van de hoogfdcommissie van de gemeenteraad werd er unaniem beslist om het vertrek van de Georg Büchner uit te stellen.

Nu heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om te onderzoeken of de verkoop van de Georg Büchner wettelijk is verlopen. Het is in elk geval duidelijk dat er een verkoopovereenkomst is gesloten door de Förderverein en er waarschijnlijk reeds een voorschot is betaald door de nieuwe eigenaar. Zolang het schip niet vetrokken is, zijn de voorwaarden niet voldaan om het contract af te ronden. Bovendien kan de verkoop nietig verklaard worden, aangezien deze is afgesloten onder de veronderstelling dat het schip van de monumentenlijst geschrapt zou worden. De nieuwe eigenaar is nu dus verplicht het Monument te onderhouden en zou dus van de koop kunnen afzien.

De aanvraag tot schrapping van de monumentenlijst moet strictu sensu gebeuren door de nieuwe eigenaar van het schip, niet door de Förderverein zoals nu gebeurd is.

Vandaag wordt, waarschijnlijk door de grote druk die is uitgeoefend, ook het verkoopcontract openbaar gemaakt. Uit andere bronnen is ondertussen al vernomen dat de koper zijn zetel op de Seychellen zou hebben, het wordt dan ook zeer interessant om te weten wie hier achter zit. Zonder bewijs dat dit een rechtsgeldige en bonafide persoon is, komt er zeker geen toestemming tot sloop.
De nieuw eigenaar moet dan een plan voorleggen tot behoud van het Monument, ofwel door openbaarheid van de boeken staven dat dit door economische redenen niet mogelijk is. Ofwel moet de koper zich terugtrekken uit het verkoopcontract.

Wanneer dit alles toch in orde zou komen en tot een schrapping van de monumentenlijst wordt overgegaan, moet de koper nog steeds de nodige attesten voorleggen voor een sanering van het schip volgens de geldende wetgeving.

Het belangrijkste nu is dat de burgemeester van Rostock zich in contact zet met de Vlaamse minister voor erfgoed Geert Bourgeois om te bekijken wat de toekomstperspectieven zijn voor behoud van het schip.

De administratie heeft daarna geprobeerd van de agenda te halen, met het argument dat dit dossier dient behandeld te worden door de gemeenteraad en niet door de 'Hauptausschutz'. Aangezien het niet meer ging over koop of verkoop, en er hoogdringendheid was, is dit verzoek niet ingewilligd.

Bij een volgende tussenkomst werd een compromisvoorstel van de burgemeester besproken., dat inhield dat er geen beslissing zou genomen worden voor 31/1. Dit compromisvoorstel is aangenomen en het schip zal dus zeker niet vertrekken voor 1 februari. De volgende week is er tijd om alle open vragen te beantwoorden en onderzoeken, en een nieuwe beslissing kan dan genomen worden op 31/1.

Ondertussen hebben de Belgen de mogelijkheid een concept in te dienen voor behoud, en misschien lukt zelfs de annulatie van koop/verkoop. De vzw zou dan het schip voor een symbolisch bedrag kunnen overdragen, dit is het enig moreel aanvaardbare scenario.

In elk geval is deze situatie spannender dan de doordeweekse krimi. Er zullen nog verschillende feiten naar boven komen over de rol van de Stadsconservator, de havenmeester en de burgemeester. Uit vorige verslagen blijkt dat de administratie in Rostock actief heeft meegewerkt aan het zoeken van een koper, en niet zozeer aan het behoud van het schip heeft gedacht. Transparantie is ook in geval van de Vörderverein nog ver te zoeken, want tot op heden zien ze de noodzaak er niet van in het totaalbedrag en de identiek van de koper openbaar te maken.

Hierin zal waarschijnlijk binnenkort verandering komen..


Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,