VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wat met de laatste Congoboot 'Charlesville' ???

 

.................

laatst bijgewerkt:
10.05.2013 - 15:38

 

De laatste dagen van de strijd... de agonie van een actie
24 april - 10 mei


zie ook ons dossier met achtergronden en documentatie
zie
de laatste berichten

  
 • 10.05.2013,
  In Duitsland houden ze blijkbaar géén verlengd weekend.
  Vandaag vindt er in Rostock opnieuw een vergadering plaats die over het lot van de Charlesville kan beslissen. Het voorstel van 'Die Belgen' lijkt nu volledig afgeschreven door het hoofd van het Denkmalamt Mecklenburg-Vorpommern.
  Gisteren nog geprobeerd om aan de erfgoedzorgers en de actievoerders in Rostock nog wat argumenten te geven om voet bij stuk te kunnen houden. Ook Europa Nostra, de koepel van Europese erfgoedorganisaties, heeft vorige week op behoud van het beschermd statuut aangedrongen.

  ca. 15u30' - HEEL SLECHT NIEUWS...

  We krijgen bericht uit Schwerin dat het er héél slecht uitziet. Ook de actievoerders in Rostock - die vanavond aan de georg Büchner een barbecue en een feestje brouwen om aandacht te vragen, hebben lont geroken en zoeken uit wat er achter de schermen allemaal gebeurt of gebeurd is.
  Er lijkt een beslissing gevallen, maar die zal pas na het weekend meegedeeld worden.
  Het vermoeden bestaat daar dat de Oberburgermeister samen met de curator en dr. Bednorz van het Landesdenkmalamt Mecklenburg-Vorpommern de opheffing van de bescherming doordrukten, en werden de burgerbeweging en de politici die in van Rostock een andere mening toegedaan zijn terzijde geschoven.

  We begrijpen moeilijk waarom dr. Bednorz (van het Landesdenkmalamt van Mecklenburg-Vorpommern) die oorspronkelijk positief stond tegenover behoud van de Georg Büchner en de onderhandelingen met de Vlaamse Overheid voerde, sedert enkele weken van mening veranderd is. Het blijkt ook dat ambtenaren die zich bij het Landesdenkmalamt in Schwerin met het dossier bezig hielden van het dossier gehaald werden. Er is daar iets gebeurd waarvan we de niet weten wat of waarom - vragen te over...

  We vernemen ook dat Minister Bourgeois begin deze week nog een brief aan zijn ambtsgenoot in Mecklenburg-Vorpommern gestuurd heeft om aan te dringen op meer tijd, om het dossier op een grondige en deskundige manier verder te kunnen behandelen.

  (* alhoewel nog geen officiële bevestiging, die zou pas maandag komen nadat alles administratief in gereedheid gebracht is om het schip zo snel mogelijk weg te slepen)

   

 • Op 10 mei dient Watererfgoed samen met hun investeerder nog een ultiem aanbod in bij de curator, en bij zowel het Denkmalamt van Mecklenburg-Vorpommern als dat van Rostock.

 

 • 11.05.2013: veel telefoons gedaan, gemaild - blijkbaar was er in Duitsland toch een verlengd weekend en is het 'abnormaal' dan op zo'n vrijdag een doorslaggevende vergadering gehouden wordt. Dat zou er op wijzen dat men raprap een beslissing wil doorduwen terwijl niemand zich daarvan bewust is. Bij de diensten die we kondfen bereiken luidt het enkel "bevestiging noch ontkenning" . En plots geven een aantal mensen niet thuis.
  Er is duidelijk iets aan de hand.
  Nu heeft het weekend toegeslagen en moeten we wel wachten tot maandagmorgen voor verder nieuws.
  De berichten die we vrijdag vanuit twee hoeken (Rostock én Schwerin) ontvingen waren gelijkluidend, en de bronnen betrouwbaar.

 


 

 • -> zie ook berichten van 24-26 april hieronder en in ons dossier
  -> zie dossier ingediend voor de campagne
  'The 7 Most Endangered' van Europa Nostra

  Standpunt VVIA, 24.04.2013:

  VVIA en tal van andere organisaties speelden een belangrijke rol in heel het proces. 
  We mogen niet vergeten dat onze vereniging ontdekte dat het schip in Duitsland
  een wettelijk beschermd monument was, en daardoor - maar ook dank zij de tussenkomsten van Minister Bourgeois en het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed - de verschroting kon tegenhouden.

  We danken iedereen die hier aan meewerkte en hopen dat Watererfgoed Vlaanderen dit dossier verder tot een goed einde kan brengen, in samenwerking met samen met alle goedmenende vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen, desgevallend ook met VVIA.
  VVIA stopt hiermee (voorlopig althans) haar acties omdat we de lopende stappen niet willen doorkruisen, net zoals we indertijd beslisten om alle contacten via de Vlaamse Overheid te laten lopen.
  We blijven het dossier wel nog vanaf de waterkant opvolgen.

  Er dienen zich intussen reeds een aantal andere dossiers aan, waar wij eveneens onze tanden in moeten/zullen zetten. En in Antwerpen is er natuurlijk ook nog het dossier van Petroleum Zuid.

  Standpunt VVIA, 27.04.2013

  Het lijkt er op dat het lot van de Charlesville bezegeld is.
  Bijzonder jammer.
  We proberen meer informatie in te winnen. Jammer genoeg is het weekend en zijn weinig mensen bereikbaar. 
  VVIA zet geen onverantwoorde stappen. We zullen enkel nadat we over alle gegevens beschikken beslissen welke stappen we nog kunnen en zullen zetten, doch enkel in overleg met Vlaamse Overheid. 
  VVIA wil in geen enkel geval de rol van stoorzender in het lopende gebeuren spelen.


  Oproep VVIA, 27.04.2013

  De enige kans om nog iets uit de brand te slepen - op basis van een reeks telefoons die wij vandaag deden - lijkt door maximaal maatschappelijke druk uit te oefenen op het 'Landesamt für Kultur und Denkmalpflege' van Mecklenburg-Vorpommern. 
  Vooral de druk uit Duitsland zelf is belangrijk, maar ook alle druk van uit het buitenland kan daartoe bijdragen. 
  Zet dus alle Duitse collegae en organisaties, maar ook deze uit andere landen, aan om per mail te protesteren tegen een mogelijke verschroting van de Georg Büchner / Charlesville
  bij deze dienst via
  <poststelle@kulturerbe-mv.de>


  VVIA stuurde op 30 april een nota aan de Duits erfgoedverantwoordelijken:

  VVIA zet zijn tussenkomsten via en bij overheden verder - alles wat kan bijdragen tot redding van de Congoboot is welkom.
  We stuurden op 30 april nog een uitgebreide nota naar de Duitse overheden die de verschroting van de Charlesville kunnen verhinderen.
  Die nota werd intussen door een aantal belangrijke Duitse erfgoedorganisaties ondersteund.

  De conclusie van onze nota luidde:

  "Diese Projektbasierte und professionelle Vorgehensweise benötigt Zeit, nicht nur für die Studie sondern auch für das Entwickeln und inhaltlich Erproben von Konzepten und Ideen -wobei die Bewahrung des kulturellen Erbes Priorität hat.

  Die flämische Vereinigung für Industrielle Archäologie (VVIA) ist davon überzeugt, dass nur ein rechtlicher Schutz die Möglichkeit bietet, den „Georg Büchner/Charlesville“ langfristig sicherzustellen und die kulturelle Werterhaltung zu garantieren. Zu diesem Zeitpunkt hat, aufgrund der geographischen Lage, die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern die Hauptverantwortung für diese Werterhaltung. Durch die Aufnahme des Schiffes auf der Liste der geschützten Denkmäler hat sie bereits ihre Verantwortung auf sich genommen. Sollte das Schiff nach Flandern transferiert werden, dann kann nur ein Denkmalschutz des Schiffes durch die flämische Regierung diese Garantie auf Bewahrung bieten. Zusammenarbeit mit und zwischen den verschiedenen Behörden ist deshalb eine „Conditio sine qua non“ für die Zukunft des Schiffes.

  Dies ist eine Aufgabe an der die flämische Vereinigung für Industrielle Archäologie auf kollegiale Art und Weise mitarbeiten würde. Zumindest, wenn die Möglichkeit dazu von Ihren Diensten noch weiter angeboten wird."

  In vertaling:

  "Deze projectmatige en professionele aanpak vereist de nodige tijd, niet alleen voor studie maar vooral voor het ontwikkelen en inhoudelijk uittesten van concepten en ideeën - waarbij behoud van het erfgoed op de eerste plaats moet komen.

  De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is ervan overtuigd dat slechts een wettelijke bescherming de nodige kansen geeft om de Georg Büchner / Charlesville op langere termijn veilig te stellen en het behoud van de erfgoedwaarden te garanderen. Op dit ogenblik, gezien de geografische situatie, is de overheid van Mecklenburg-Vorpommern op de eerste plaats verantwoordelijk voor dit behoud. Door het schip indertijd op te nemen op de lijst van beschermde monumenten heeft zij reeds een belangrijke verantwoordelijkheid opgenomen.

  Mocht het schip naar Vlaanderen getransfereerd worden, dan kan enkel een bescherming door de Vlaamse Overheid deze garantie bieden. Samenwerking met en tussen de verschillende overheden is derhalve een conditio sine qua non voor de toekomst van het schip.

  Dit is iets waaraan de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie op collegiale wijze verder wil mee-werken. Tenminste, indien daartoe door Uw diensten nog verder de kans geboden wordt."

24 april: Komt er een oplossing ??? - maar nog veel onzekerheden

Reacties

 • Philip Heylen (schepen van Cultuur Antwerpen) op zijn website, 24.04.2013: Wie zijn de anonieme investeerders van de Charlesville?
 • Er zijn toch nog veel onzekerheden in het dossier, en wat in de pers verscheen stemt zeker niet volledig overeen met de verklaringen van Minister Bourgeois.
  In het voorlopig verslag van het antwoord van Minister Bourgeois in de commissie van het Vlaams Parlement lezen we o.m.
  "Zolang er geen beslissing is genomen, is het voorbarig om te spreken over een verplaatsing van het schip naar een van onze havens. Er is inderdaad een private partner gekend die onder zekere voorwaarden in het project zou willen investeren. Die partner wil voorlopig anoniem blijven. Het gaat om een investeerder die samen met de vzw Watererfgoed Vlaanderen een nieuwe vzw zou willen oprichten. Daartoe heeft de vzw Watererfgoed Vlaanderen mij op 16 april 2013 een draft van een conceptnota bezorgd. Belangrijk is te weten dat in die conceptnota een groot voorbehoud wordt gemaakt door vrij substantiële financiële voorwaarden aan de Vlaamse overheid te stellen."
  en verder:
  "De vergadering ging uiteen zonder akkoord over de overnamevoorwaarden, met de afspraak zich verder te beraden na analyse van de technische rapporten, die tegen eind deze week zouden worden opgemaakt.
  Aangezien de investeerder het schip nog niet had gezien bij de opmaak van zijn conceptnota, zijn de plannen nu nog vaag te noemen. Toch worden in de nota al zeer grote financiële voorwaarden gesteld aan de Vlaamse overheid.
  Wat de ligplaats betreft, denken de investeerders aan de stad Antwerpen. Er zijn ook contacten geweest met de stad, maar er zijn op dit moment nog geen concrete en effectieve afspraken en zeker geen engagementen.
  Zoals al gezegd, stellen de initiatiefnemers heel wat voorwaarden, die Vlaanderen onder andere financieel voor een grote uitdaging zouden stellen. U zult begrijpen dat ik mij momenteel nergens toe kan engageren omdat we nu nog in een hypothetische situatie zitten en de conceptnota in dit stadium nog te vaag is."
  -
  -> het
  voorlopig verslag van de bespreking in de commissie vindt U hier. Lees pagina. 3-10
 • Geen plaats voor Congoboot in Kattendijkdok (ATV nieuws, 25.04.2013) . Schepen van cultuur Heylen is duidelijk: "Ik vind het nogal lastig dat mensen die anoniem willen blijven, zonder dat we een rapport op tafel hebben liggen, zonder dat er cijfers bij geplaatst worden, zonder dat iemand een engagement uitspreekt, men wel van de stad verlangt dat wij akkoord zijn, dat we het aanvaarden, dat we het mee ontwikkelen en dat we het vooral een plek geven waar het meer hinderlijk dan dat het aantrekkelijk zal zijn..."

26 april - reeds enigszins aangekondigd op 25 april, slecht nieuws op 26 april


17.04.2013
Campagne van Europa Nostra: The 7 Most Endangered

Door Europa Nostra, het platform van erfgoedorganisaties in Europa, werd in februari samen met de Europese Investeringsbank, een campagne opgezet om de zeven meest bedreigde monumenten van Europa aan te duiden. De dossiers moesten 15 maart binnen zijn.
VVIA diende, in overleg met de collegae in Duitsland en samen met Europa Nostra Belgium, het dossier van de Charlesville - Georg Büchner in. Het dossier kreeg ondersteuning van Minister Bourgeois en van het Denkmalamt in Rostock, en ook van de toen nog piepjonge m/s Charlesville vzw.
Er waren in totaal 42 inzendingen.
Jammer, maar de Charlesville - Georg Büchner haalde de shortlist niet. Naar wij informeel vernamen had de jury de grootste waardering had voor het project ook omwille van zijn originaliteit en actualiteit, en het grensoverschrijdend karakter. Er werd ook bij gezegd dat wanneer men dit dossier volgend jaar opnieuw zou indienen met een duidelijke gezamenlijke aanpak vanuit Duitsland en België en met een concreet restauratieplan het een echte kanshebber zou zijn. VVIA heeft hiermee alvast (andermaal) een zaadje naar de toekomst gezaaid.

 


ga naar ons dossier met achtergronden en documentatie


Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

naar de startpagina van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
(c) De Vlaamse vereniging voor Industriële Archeologie is het platform voor vrijwilligers en verenigingen die zich in Vlaanderen en Brussel inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed.
Hier vindt U informatie over acties en intitaiteven tot behoud van industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.